Дополнителни услуги


Дополнителни услуги

  • Интензивни курсеви со секојдневна настава за брза подготовка (на барање на претпријатија и институции)
  • Интензивни специјализирани курсеви (новинарство, дипломатија, право, медицина, банкарство, економија и сл.)
  • Одржувње курсеви во просториите на компаниите и институциите
  • Индивидуални часови по договор
  • Одредување ниво на познавање јазик за потребите на фирми и компании
  • Превод од  разни стручни и научни области

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани