Испити за активно познавање на јазикот


ИСПИТ ЗА АКТИВНО ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИКОТ

Во Центарот за странски јазици редовно се одржуваат испити за активно познавање на следните јазици:

 • англиски
 • француски
 • германски
 • италијански
 • албански
 • шпански
 • грчки
 • српски
 • хрватски
 • словенечки
 • руски
 • украински

Нивото на активно познавање на јазикот се одредува преку испит што ги проверува следните вештини:

 • зборување
 • граматика
 • разбирање на прочитан текст
 • разбирање на говорниот јазик
 • пишување

Цената за испитот за активно познавање на јазикот изнесува 1700 денари.

Испитите се одржуваат со претходно закажување на телефон 02 3067-783 и 075 282 600.

Потврдите за познавање на јазикот се издаваат веднаш по одржување на испитите.

Добиените потврди од Центарот за странски јазици можат да послужат за запишување на постдипломски студии и за вработување во земјата.


* Центарот за странски јазици организира и изведува испити и тестирања за потребите на најразлични институции и претпријатија по нивно барање.

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани