За професорите


За професорите

Нашите професори имаат големо искуство, висока стручност и се многу почитувани во својата професија. Центарот обезбедува стручно усовршување на својот кадар преку посета на специјализирани семинари во земјата и странство. Нашите професори користат најсовремени методи и техники со цел да им излезат во пресрет на индивидуалните потреби на учениците. Професорите постојано соработуваат со Директорите за настава на Центарот за странски јазици, кои како искусен тим советници за настава ги следат најновите текови во методологијата за изучување странски јазици. Грижата за секој поединечен слушател е еден од најдрагоцените аспекти на учењето во Центарот за странски јазици.

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани