Нашите клиенти и соработници


Досегашни клиенти на Центарот за странски јазици - Скопје:

 • Катедрите за странски јазици од Филолошкиот факултет "Блаже Конески" - Скопје при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"
 • Собрание на Република Македонија
 • Влада на Република Македонија
 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • Министерство за внатрешни работи
 • Министерство за надворешни работи
 • Министерство за економија
 • Министерство за животна средина и просторно планирање
 • Стопанска банка
 • Комерцијална банка
 • ПроКредит банка
 • Тутунски комбинат
 • ОКТА
 • ЕВН
 • Македонски телеком
 • Биро за заштита на индустриска сопственост
 • Гете Институт
 • Британски Совет
 • Француски културен центар, Скопје
 • УНИЦЕФ
 • Институт Отворено општество
 • Институт за меѓународна соработка на германскиот сојуз на народни универзитети
 • Универзитет Питсбург, Пенсилванија
 • Биро за развој на образование
 • World Learning
 • Агенција за вработување на Република Македонија
 • ХЕРА
 • ХОПС
 • Повеќе амбасади во Република Македонија, како и многу други меѓународни организации и здруженија

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани